ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletกิจกรรมต่างๆ
bulletการรับสมัคร
bulletการเรียน-การสอน
bulletระเบียบมูลนิธิ
bulletสาขานวดตามพื้นที่
bulletบุคลากรมูลนิธิฯ
bulletการบริจาคเงิน
bulletติดต่อมูลนิธิฯ


แผนที่มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด


ระเบียบมูลนิธิ

ชมรมอนุรักษ์การนวดแผนโบราณและโหราศาสตร์ฯ ตั้งอยู่ในมูลนิธิฯเพื่อให้ผู้จบหลักสูตรซึ่งมีภูมิลำเนาใน กทม.และปริมณฑลประกอบอาชีพ และในเวลาเดียวกัน ก็เป็นครูอาสาสมัครถ่ายทอดวิชานวดแผนโบราณและโหราศาตร์ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกของมูลนิธิฯ

ระเบียบมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว่าด้วยการขอเปิดสาชาชมรมอนุรักษ์การนวดแผนโบราณและโหราศาสตร์ พ.ศ. 2539

ชมรมอนุรักษ์การนวดแผนโบราณและโหราศาสตร์ ภายใต้นโยบายของมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจุดประสงค์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมคนตาบอด ที่ศึกษาจบหลักสูตร แล้วออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้วางระเบียบไว้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอเปิดสาขาชมรมอนุรักษ์การนวดแผนโบราณและโหราศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของชมรมฯ
1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกที่ศึกษาสำเร็จแล้ว มีสถานประกอบอาชีพเป็นของตนเอง
1.2 เพื่อเป็นผู้ประสานงานนำส่งคนตาบอดเข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพ
1.3 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิคอลฟีลด์ฯ และทำประโยชน์ให้สังคม
1.4 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนตาบอดอื่นๆ

ข้อ 2. การขอเปิดชมรมฯ
    ผู้ประสงค์ขอเปิดสถานประกอบการ ให้ติดต่อเรื่องขอเปิดสาขาชมรมอนุรักษ์
การนวดแผนโบราณ และโหราศาสตร์ต่อมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด
ในพระราชูปถัมภ์ฯ พิจารณาอนุญาต

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้เสนอขอเปิดสถานประกอบการ
3.1 เป็นผู้ที่ศึกษาจบหลักสูตรการนวดแผนโบราณและโหราศาสตร์จากมูลนิธิคอลฟีลด์
เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ฯ
หรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิคอลฟีลด์ฯ
3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
3.3 ต้องมีหมอที่จบหลักสูตรจากมูลนิธิคอลฟีลด์ฯ อยู่ประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่
3.4 สถานที่ประกอบการต้องอยู่นอกกรุงเทพมหานคร

ข้อ 4. การให้การสนับสนุนของมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ฯ
4.1 มูลนิธิคอลฟีลด์ฯอนุญาตให้ใช้ป้ายสาขาชมรมอนุรักษ์การนวดแผนโบราณได
( โดยกำหนดเป็นสาขาที่..... )
4.2 มูลนิธิคอลฟีลด์ฯจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาทำพิธีเปิดป้าย พร้อมกับเชิญสื่อมวลชน
มาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการให้
4.3 มูลนิธิคอลฟีลด์ฯจะมอบภาพถ่าย มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์ เพื่อเป็นสิริมงคล

ข้อ 5. การเลิกสาขาชมรมอนุรักษ์การนวดแผนโบราณและโหราศาสตร์
5.1 เมื่อไม่มีหมอที่จบหลักสูตรจากมูลนิธิคอลฟีลด์ฯอยู่ประจำการเกิน 3 เดือน
โดยไม่มีเหตุอันควร
5.2 เมื่อเจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติการไม่เหมาะสม
5.3 เมื่อเจ้าของสถานประกอบการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
5.4 การยกเลิกสถานประกอบการ ยกเลิกโดยมติคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคอลฟีลด์ฯ

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2539
และระเบียบนี้ให้ครอบคลุมถึงสาขาก่อนวันประกาศด้วย

<<กลับสู่ด้านบนCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ 1424/268 ถ.ประชาสงเคราะห์ 16 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2276-1411, 0-2275-3104 แฟกซ์.0-2275-1964 e-mail: caulfield-blind@hotmail.com