ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletกิจกรรมต่างๆ
bulletการรับสมัคร
bulletการเรียน-การสอน
bulletระเบียบมูลนิธิ
bulletสาขานวดตามพื้นที่
bulletบุคลากรมูลนิธิฯ
bulletการบริจาคเงิน
bulletติดต่อมูลนิธิฯ


แผนที่มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด


การรับสมัคร

 

1. สถานที่รับสมัคร

มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1424 / 268 ถ.ประชาสงเคราะห์ 16แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  0-2276-1411 , 0-2275-3104  โทรสาร 0-2275-1964

 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทตาบอดเด็ก ตั้งแต่อายุ 3 - 20 ปี ไม่จำกัดเพศและศาสนาจากทั่วประเทศ โดยส่งไปเรียนต่อที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี ( ระดับอนุบาล - มัธยมต้น )โดยมูลนิธิคอลฟีลด์ฯ ยังคงรับผิดชอบในการเลี้ยงดูก่อนการปิดและเปิดภาคเรียน 2 - 3 วัน เพื่อความสะดวกในการรับส่งของผู้ปกครอง

ประเภทตาบอดผู้ใหญรับตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศจากทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ และฝึกวิชาชีพ

รับคนตาบอดจากต่างประเทศ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป เพื่อฝึกวิชานวดแผนโบราณ

3. หลักฐานการรับสมัคร

ประเภทตาบอดเด็ก อายุ 3 - 20 ปี ตาบอดทั้งสองข้าง บอดสนิท หรือเห็นเลือนลาง

หลักฐานที่ต้องแสดง

1. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และบิดา , มารดา
2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
3. สำเนาใบเกิด
4. สมุดคนพิการ ( ถ้ามี )
5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป
6. หลักฐานการศึกษา ( ถ้ามี )
7. ผู้สมัครต้องมีญาตินำส่ง หรือหนังสือส่งตัวจากหน่วยงาน
8. ใบรับรองแพทย์ว่า
8.1 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์
8.2 ไม่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง
8.3 ไม่เป็นโรคลมบ้าหมูหรือโรคชักขั้นรุนแรง
8.4 ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงหรือโรคอื่นๆซึ่งสังคมรังเกียจ
8.5 ไม่เป็นโรคประสาทขั้นรุนแรงหรือวิกลจริต

ประเภทตาบอดผู้ใหญ่ อายุ 20 ปีขึ้นไป ตาบอดทั้งสองข้าง บอดสนิท หรือเห็นเลือนลาง

หลักฐานที่ต้องแสดง

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรสมาคมคนตาบอดฯของผู้สมัคร
3. สำเนาสมุดคนพิการ
4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 โหล
5. หลักฐานที่แสดงว่าเคยผ่านการศึกษามาจากสถาบันอื่นๆ
6. ผู้สมัครต้องมีญาตินำส่ง หรือหนังสือส่งตัวจากหน่วยงาน
7. ใบรับรองแพทย์ว่า
7.1 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์
7.2 ไม่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง
7.3 ไม่เป็นโรคลมบ้าหมูหรือโรคชักขั้นรุนแรง
7.4 ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงหรือโรคอื่นๆซึ่งสังคมรังเกียจ
7.5 ไม่เป็นโรคประสาทขั้นรุนแรงหรือวิกลจริต
7.6 ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคปอด
8. ห้ามนำมือถือมาใช้ในมูลนิธิฯ ( ถ้ามี )

4. ค่าใช้จ่าย

ผู้เข้ารับการฝึกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนใดๆทั้งสิ้น
•  ผู้ที่มาจากต่างจังหวัดรับอยู่ประจำ
•  ผู้ที่อยู่กรุงเทพฯรับเฉพาะไป - กลับ
•  ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการเดินทาง มูลนิธิคอลฟีลด์ฯ จะรับCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ 1424/268 ถ.ประชาสงเคราะห์ 16 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2276-1411, 0-2275-3104 แฟกซ์.0-2275-1964 e-mail: caulfield-blind@hotmail.com