ReadyPlanet.com
dot dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletกิจกรรมต่างๆ
bulletการรับสมัคร
bulletการเรียน-การสอน
bulletระเบียบมูลนิธิ
bulletสาขานวดตามพื้นที่
bulletบุคลากรมูลนิธิฯ
bulletการบริจาคเงิน
bulletติดต่อมูลนิธิฯ


แผนที่มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด


คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างของมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

 

                                                    1.  นายเครื่อง                  ศรีบัวพันธุ์                ประธานกรรมการ

                                                    2.  นายช่วง                     โพธิ์รัญ                    รองประธานกรรมการ

                                                    3.  นายธนวัต                  ฉัตรธนโชติ                 กรรมการ

                                                    4.  นายสิริเชษฐ์               วุฒิดชคณัฐรวี              กรรมการ

                                                    5.  ว่าที่ร้อยตรี อรรถพร     ศรีบัวพันธุ์                  กรรมการ

                                                    6.  นายใหญ่                    พงศาสนองกุล            กรรมการ

                                                    7.  นายศิลาฤกษ์              เปียน่วม                     กรรมการ

                                                    8.  นายสุรพล                   เศวตสมบูรณ์             กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

                                                    9.  นายเซลิม                    ฮัซซัน                     กรรมการด้านต่างประเทศ

                                                    10.นางสาวสมใจ              ตัณฑวิทยากุล             กรรมการและเหรัญญิก

                                                    11. นางศิริณี                     อักษรมี                  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

                                                    12. นางวราภรณ์                ลิ้มชัยกิจ                 กรรมการและเลขาธิการ

                                                    13.นายฉลอง                   สุจริตธรรม                กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ 1424/268 ถ.ประชาสงเคราะห์ 16 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2276-1411, 0-2275-3104 แฟกซ์.0-2275-1964 e-mail: caulfield-blind@hotmail.com